• දවස::

අවශේෂ හඳුනාගැනීම සඳහා ELISA කට්ටලය (1 )

mRNA එන්නත් ආශ්‍රිත අමුද්‍රව්‍ය (2 )