• දවස::

ධාරක සෛල අවශේෂ DNA ප්‍රමාණාත්මක අනාවරණය (1 )

miRNA qPCR (1 )

එක්-පියවර RT-qPCR මිශ්‍රණය (3 )

qPCR ප්‍රධාන මිශ්‍රණය (SYBR-කොළ) (11 )