• දවස::

එක්-පියවර RT-PCR මිශ්‍රණය (2 )

එක්-පියවර RT-qPCR මිශ්‍රණය (3 )

එක්-පියවර RT-qPCR මිශ්‍රණය (එක් නලයක්) (2 )