• දවස::

වේගවත් ක්ලෝනකරණය (4)

Rapid Site-Directed Mutagenesis (2 )

TOPO ක්ලෝනකරණය (3)

සම්ප්‍රදායික/TA ක්ලෝනකරණය (2 )